Deklaracja dostępności

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zoo.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak istotnych aktualizacji

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube.
4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.

Dostępność architektoniczna:

1.      Przy wejściu dla zwiedzających znajduję się plan Ogrodu dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących.

2.      Dostęp do Ogrodu Zoobotanicznego zapewnia zjazd dla wózków,

3.      Dostęp do biura Ogrodu możliwy jest za pomocą podjazdu dla wózków, korytarz wewnątrz budynku posiada szerokość co najmniej 1.20 m.

4.      Na terenie Ogrodu znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

5.      Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu (brak urządzeń wyposażonych w sygnalizację świetlną, brak koloru kontrastowego tzw. pasa asystującego),

6.      Zamontowanie przy wybiegach zwierząt baz dźwiękowych oraz tablicę udźwiękowioną, przedstawiającą wybrane gatunki ptaków, tabliczki z opisami brajlowskimi (niektóre  z wypukłymi rycinami).

7.      Do budynku i na teren Ogrodu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ( z wyłączeniem pomieszczeń ekspozycyjnych).

8.      Brak możliwości sprowadzenia tłumacza migowego.

9.      Na terenie Ogrodu Zoobotanicznego zainstalowane są 23 beacony YourWay przy wybiegach dla zwierząt. Obiekt jest w zasięgu aplikacji YourWay.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie przynajmniej 4,5 : 1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

  • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA,
  • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo itp.,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Gęsińska, adres poczty elektronicznej:
sekretariat@zoo.torun.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6224210. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Will open in new windowRzecznika Praw Obywatelskich.