Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

28/01/2019

Tytuł projektu:

Hortiterapia – terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR;

CEL OGÓLNY LSR 2.0 – Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P)

Realizator:

Gmina Miasta Toruń/Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Dane finansowe:

Koszt całkowity projektu: 52 631,58 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Wkład własny: 2 631,58 zł

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), wkład własny publiczny

Data podpisania umowy o finansowanie: 28.12.2018

Termin realizacji z umowy o dofinansowanie 1.01.2019 – 30.06.2019

Opis projektu:

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja oraz integracja społeczna dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz będą realizowane cele edukacyjne, jak: zapoznanie się ze specyfiką pracy w ogrodzie, poznanie cyklu życiowego roślin (od nasiona do owocu) oraz nauka rozpoznawania i zastosowania podstawowych gatunków ziół i roślin użytkowych.

Grupa docelowa

Dzieci oraz osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności).

 

W projekcie są przewidziane zajęcia z hotriterapii oraz typowej terapii psychologicznej skierowane do wymienionej grupy osób a także wydarzenia mające na celu integrację grupy docelowej ze społecznością lokalną. Projekt będzie realizowanych od stycznia do czerwca 2019 roku i obejmie 20 osób. W trakcie trwania projektu jest przewidziane przeprowadzenie 98 godzin zajęć warsztatowych i edukacyjnych na terenie OZB oraz 120 godzin zajęć z psychologiem lub pedagogiem.

Planowane rezultaty

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie umiejętności społecznych 8 uczestników projektu, ponadto:

W zajęciach z hortiterapii i terapii psychologicznej weźmie udział 20 osób, spośród których 12 uczestników zwiększy swoją aktywność społeczną

 

Dane kontaktowe realizatora:

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

ul. Bydgoska 7

87-100 Toruń

Koordynacja projektu tel.: 56 654 02 26

zootorun.dydaktyka@wp.pl